Influencer

OTS x Blogger Mun

OTS x Blogger Mun

iammun___ Movie Character Instagram: iammun___ Follow: 10K Follows Sản phẩm được Mun sử dụng trong concept kết hợp với OTS: MẶT DÂY CHUYỀN BẠC NỮ QUARTZ S925 HEART OFTHESUN

OTS x Blogger Linh Chip

OTS x Blogger Linh Chip

Linh chip Blogger Instagram: linhlinhchip Follow: 6K Follows Sản phẩm được Linh Chip sử dụng trong concept kết hợp với OTS: MẶT DÂY CHUYỀN BẠC NỮ NEW THINGS S925 HEART OFTHESUN

OTS x Blogger Meimeibabiii

OTS x Blogger Meimeibabiii

meimeibabiii Blogger Instagram: meimeibabiii Follow: 9K Follows Sản phẩm được Mei sử dụng trong concept kết hợp với OTS: NHẪN BẠC NỮ S925 STEPHEN - HEART OFTHESUN ORIGINAL